Maastikuehitaja hea tava

Meid ümbritseb loendamatul hulgal teisi elusid. Neis kõigis pesitseb elujanu.
Maastikuehitaja hea tava aluseks on elujaatus ja vastutus kõige elava ees.

1.   Vastutus keskkonna ees

1.1. Säilitame, kaitseme ja arendame jätkusuutlikult rohelist elukeskkonda.
1.2. Seisame hea, et meie tegevuse ökoloogiline jalajälg  oleks võimalikult väike.
1.3. Kasutame oma töös Eesti maastikele sobivaid keskkonnasõbralikke materjale, töövahendeid ja mehhanisme.

2. Vastutus olla oma ala professionaal

2.1. Järgime ja jõustame maastikuehitaja tegevust reguleerivaid seadusi, norme ja standardeid.
2.2. Tagame, et tööd on teostatud projektikohaselt ja kvaliteetselt.
2.3. Järgime ohutusnõudeid kogu tegevuse käigus.
2.4. Oleme alltöövõtjatele ja tarnijatele usaldusväärsed partnerid.
2.5. Teeme koostööd, vajadusel kaasame sama valdkonna spetsialiste (nt arboriste, maastikuarhitekte, aednikke).
2.6. Osaleme aktiivselt Eesti Maastikuehitajate Liidu (EMELi) tegevuses.
2.7. Professionaalsuse säilitamiseks, hoidmiseks ja tõstmiseks osaleme valdkonna täienduskoolitustel ning rahvusvahelistel õpi- ja töörännetel.

3. Vastutus klientide ees

3.1. Jagame oma klientidele tõest, teaduslikult tõestatud ja faktiliselt korrektset informatsiooni.
3.2. Oleme ausad reklaamides, turunduses ja pakkumustes.
3.3. Täidame tehniliselt täpselt projektitingimusi ning teavitame tellijat/omanikku projektis ilmnenud vastuoludest ja ebatäpsustest.
3.4. Maastikuehitaja ei anna oma kutsetunnistust kasutada teisele füüsilisele/juriidilisele isikule (nt hangeteks), kui sellega ei kaasne kutsetunnistuse omaja otsene teenustöö. 

4. Vastutus teiste maastikuehitajate ees

4.1. Peame lugu kolleegidest ja erialal tegutsejatest, hindame nende ettevõtmisi.
4.2. Väldime alusetute süüdistuste tegemist, mis võivad kahjustada teiste maastikuehitajate mainet.
4.3. Pakume töötajatele valdkonnale ja tasemele vastavat ausat palka, toetavat ja ohutut töökeskkonda, õppimis- ja karjäärivõimalusi.
4.4. Juhendame praktikante, panustades nende teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemisse oma kogemustega.